HISTÓRIA A VZNIK
Historia_OZN.doc

         Myšlienka organizovaného splavovania zemplínskych riek sa zrodila v roku 1995 v Michalovciach. Presnejšie – v malej, útulnej krčmičke, zvanej Totálka, nachádzajúcej sa asi 300m od brehu Laborca. Autormi nápadu a iniciátormi akcie boli majiteľ Totálky Ing. František Džuppa a majiteľ známej športovej posilňovne Ladislav Jakubkovič.

         Uvažovali o vytvorení podujatia, v ktorom by sa spájali športovo–turistické zážitky so zušľachťujúcimi duchovnými hodnotami. Názov akcie – NÁVRATY – vyjadruje ciele tohto nevšedného podujatia: V roku 1995 ani tvorcovia akcie netušili, že sa ich zámer tak rýchlo ujme a rozkošatie do športovo –spoločenskej akcie, oslavujúcej každoročne niekoľko tisíc ľudí. Nezúčastňujú sa na nej totiž iba ľudia v člnoch. Tí do nich nasadajú v miestach, od ktorých sú už Topľa, Ondava, Laborec, Uh a Latorica spoľahlivo splavné, aby sa po predbežných stretnutiach v sútokoch Tople s Ondavou, Uhu s Laborcom a Laborca s Latoricou všetci spojili pod doteraz mohutnými valmi hradiska Zemplín a na vlnách Bodrogu spoločne pokračovali k cieľu. Návratmi však v tom čase žijú aj obce po oboch stranách splavovaných vôd. Miesta štartov, zastávok i vodáckych táborov sa stávajú zrkadlami zemplínskej duše, žičlivosti a vzájomnosti. Prispievajú k tomu obecné i mestské úrady, cirkvi, strany, organizácie, jedinci, dospelí, mládež i deti. Spoločenské i športové stretnutia, bohoslužby, bohatý kultúrny program, diskotéky i tiché posedenia pri vatrách ... Podľa slov z prvého príhovoru, ktoré sa už stali sloganom: „Tak, ako sa vody vejára zemplínskych riek zlievajú do mocného prúdu Bodroga, aby vo vodách Tisy a Dunaja pokračovali k svojmu večnému kolobehu, tak sa v Návratoch spájajú ich účastníci s rôznymi politickými názormi, rôznymi vierovyznaní a rôznych národností.“

         Nultý ročník v roku 1995 skusmo absolvovali iba dva člny s autormi a synmi jedného z nich. Ak zalistujeme v „Úsmevnej kronike Návratov“, ktorú si vedú, vidíme, že tento začiatok sprevádzalo viac humorných, ako vážnych príhod. Ale už prvý ročník (1996) prekvapuje organizačným rozsahom, množstvom sprievodných akcií a výborným ohlasom. Zúčastnilo sa ho 19 posádok člnov z Humenného, Strážskeho, Vranova, Veľkých Kapušian a Michaloviec, kde bol hlavný štart. Druhý ročník (1997) absolvovalo už 30 lodí so štartom vranovskej skupiny na Topli a prvým táborom v Božčiciach, michalovskej skupiny na Laborci, s prvým táborom v Ižkovciach. Nasledujúceho dňa sa obe skupiny stretli v obci Zemplín, kde sú odvtedy hosťami už každý rok. Odtiaľ tretieho dňa pokračovali do Klina nad Bodrogom, ktorý sa aj pre väčšinu ostatných ročníkov stal, ako pohraničná obec, cieľovou stanicou. Počínajúc tretím ročníkom (1998) pribúdajú účastníci sobraneckej skupiny a medzi plavcami sa objavujú aj študenti zo stredného a západného Slovenska. Obmieňajú sa miesta štartov (o.i. Nižný Hrabovec, Senné, Lekárovce, Pinkovce ), aj táborísk ( napr. Sečovská Polianka, Horovce, Stretávka, Vojany, Streda nad Bodrogom ). Cieľová stanica sa však v dôsledku komplikovaných colných formalít zatiaľ zmenila iba v roku 2001, keď sa účastníci plavili až do Blatného Potoka (Sárospatak).

         Od tretieho ročníka sa striedajú aj miesta stretnutí plavcov s obyvateľmi. Stretávajú sa na slávnostných bohoslužbách (Michalovce, Senné, Streda nad Bodrogom, Cejkov...), pri štartoch, v táboriskách i miestnych amfiteátroch. V kultúrnych programoch, pripravovaných pre túto príležitosť zväčša pod záštitou Domu MS v Michalovciach, už vystúpili desiatky neprofesionálnych súborov. Na pódiach vo Veľkých Kapušanoch, v Strede nad Bodorgom, v Cejkove, v Sárospataku, ale aj na trávnatých priestoroch stanových táborov sledovalo domáce obyvateľstvo s účastníkmi plavieb vystúpenia súborov Zemplín, Strážčan, Vranovčan, Šarišan, ženských speváckych skupín z Cejkova, z Novosadu, vokálnej skupiny VOICE i miešaného speváckeho zboru Latoričan z Veľkých Kapušian, mužskej speváckej skupiny Trio z Humenného, sestier Gajdošových a speváckej skupiny Klubovanka z Michaloviec, maďarského folklórneho súboru Komócsa, miestnych maďarských folklórnych skupín u nás i v Sárospataku, vystupoval tu folklórny súbor zo Sečovskej Polianky, detský súbor Vánok z Veľkých Kapušian, k častým hosťom treba počítať milé vystúpenia detí z MŠ v Strede nad Bodrogom, ale aj súbory Pacerky z Budkoviec, Hnojňane z Hnojného a Harčare z Pozdišoviec. Do tanca zvykli vyhrávať rómske cimbalové muziky, rómsky súbor Etnikum z Michalian, ale aj dychovka Šíravan z Michaloviec. Nechýbali ani pohotoví strojcovia diskoték a mnohí ďalší účinkujúci, ochotne rozdávajúci radosť a dobrú náladu všetkým prítomným. Ojedinelým zážitkom bolo vystúpenie krajanského súboru Domovina z Kanady.

         Tvorcom Návratov – Ing. F. Džuppovi a L. Jakubkovičovi sa počas prvých štyroch ročníkov podarilo zvládať ohromnú organizačnú prácu spojenú s celou akciou vďaka tomu, že našli dostatok porozumenia vo svojom okolí. Predstavitelia všetkých spomenutých miest a obcí, duchovní, miestne organizácie politických strán, Matice slovenskej, zodpovední pracovníci Povodia Bodrogu a Hornádu, Elektrárne Vojany a desiatky ďalších kolektívnych i individuálnych subjektov i sponzorov, na ktorých sa obrátili, vychádzali akcii ochotne v ústrety. Postupne sa okolo nich vytvorila skupina ďalších zapálených spoluorganizátorov, čo viedlo v januári 2000 k vzniku Občianskeho združenia Návraty.

         Občianske združenie Návraty už v roku svojho vzniku rozšírilo dovtedajšie aktivity o každoročne usporadúvané hviezdicové výstupy na 1075m vysoký Vihorlat, o cyklotúry do tých častí Zemplína, ktoré sú vzdialené od splavných riečnych tokov a o michalovskú šarkaniádu. Táto - ďalšia srdcová záležitosť Ladislava Jakubkoviča – usporadúvaná pri Zemplínskej Šírave, je tiež masovou akciou OZ Návraty, t.č. pravdepodobne najväčšou šarkaniádou na Slovensku. Združenie pokračuje v organizovaní spoločných návštev pamiatok, múzeí, prednášok, ale aj takých spoločenských udalostí, ako sú plesy. Všetko pre to, aby sa prehlbovali tradičné harmonické vzťahy medzi etnicky síce rôznorodým, ale povedomím príslušnosti k tomuto najvýchodnejšiemu cípu Slovenska – jednotným obyvateľstvom Zemplína.mj